مطلب اگر برای دریافت وام ازدواج، ضامن نداشتیم چه کنیم

اگر برای دریافت وام ازدواج، ضامن نداشتیم چه کنیم