حل کردن هرگونه پرونده حقوقی و کیفری

حل کردن هرگونه پرونده حقوقی و کیفری در مهاباد