وام ۲۵ و ۵۰ میلیون با سفته

وام ۲۵ و ۵۰ میلیون با سفته در كرج