فروش فوری وام ۳۰۰ میلیونی با سفته

فروش فوری وام ۳۰۰ میلیونی با سفته در شهركرد