وام میلیاردی با سند مسکونی

وام میلیاردی با سند مسکونی در اصفهان