پرداخت تسهیلات بانکی با سفته

پرداخت تسهیلات بانکی با سفته در كرج