سرمایه گذاری در پروژه کافه رستوران در تمام استان تهران