واگذاری امتیاز نقد وام رسالت

واگذاری امتیاز نقد وام رسالت در تمام استان اصفهان