وام ۱۵۰ میلیونی با سفته

وام ۱۵۰ میلیونی با سفته در تهران