پرداخت سرمایه به دارندگان خطوط 0912

پرداخت سرمایه به دارندگان خطوط 0912 در تهران