پرداخت سرمایه روی سند ملکی

پرداخت سرمایه روی سند ملکی در شيراز