پرداخت سرمایه به دارندگان ملک

پرداخت سرمایه به دارندگان ملک در تهران