پرداخت وام به دارندگان خطوط ۰۹۱۲

پرداخت وام به دارندگان خطوط ۰۹۱۲ در تمامی شهر های ایران