واگذاری امتیاز وام رسالت بصورت نامحدود

واگذاری امتیاز وام رسالت بصورت نامحدود در شهركرد