وام مصوبه بانکی روی اسناد ملکی

وام مصوبه بانکی روی اسناد ملکی در شيراز