وام آزاد بر چک صیادی و کارمندی در تمام استان تهران