سرمایه گذاری جهت تولید مصالح دانش بنیان در تمامی شهر های ایران